Monographs

LAP

The Slovenian citizenship regime : between nationalist and European routes

Tomaž Deželan

In the short history of Slovenia as an independent state, two periods reflect a posture that is distinctive in the civic state model. The first comprised preparing for independence and building support for international recognition. In this period, several mechanisms vital to the state’s democratic character were introduced, many of which reflected the desire to gain the support of the international community. The second period occurred during the accession into the European Union, and it is significant because several discriminatory practices were eliminated. The international community therefore provided the impetus needed for the introduction of these reforms because the external pressure it provided served to shape a consensus among the political elites. This effect was followed by the nationalist backlash that followed both periods. Thus, indisputably, we consider that Slovenian citizenship is a concept of membership in a ‘nationalising state’ that is dominated by the principles of an ethno-cultural conception of nationhood primarily promoted by a right-wing political elite and constrained by its integration into the European Union and the wider international community.

Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing. 2014. ISBN 978-3-659-53872-8. Link.

 

Naslovka_drzavljan

Državljan v razmerju do države : ureditve in razprave skozi čas.

Tomaž Deželan

Monografija obravnava položaj državljana v različnih državljanskih sistemih ter skuša ovrednotiti poglavitne teoretske tradicije državljanstva. Posledično je delo razdeljeno na dva zaokrožena vsebinska sklopa. Prvi se posveča ureditvam državljanstva in razpravam o njem skozi zgodovino; od začetkov v antičnih konceptih državljanstva, prek srednjeveške oživitve, do novoveške renesanse državljanstva. Pri tem so še posebej poudarjene ureditev in dediščina atenske republike, antičnega Rima v dobi republike ter obuditev državljanstva pri renesančnih avtorjih. V drugem sklopu so postavljene v ospredje poglavitne relevantne tradicije razprav o državljanstvu, ki zajemajo ključna razmišljanja kot tudi temeljne smeri dognanj na tem področju. Ob tem je posebna pozornost namenjena liberalni, državljansko-republikanski in kozmopolitski tradiciji. Hkrati se delo spopada tudi s preseganjem tradicionalnega razumevanja državljanstva, predvsem v primeru državljanstva Evropske unije, ki vse bolj determinira doživljanje politične skupnosti Evropejcev. Delo je sklenjeno s kratkim sintetičnim pregledom državljanskih ureditev in razprav ter kritično obravnavo ideje o mnogovrstnem državljanstvu.

Ljubljana: Založba FDV. 2014. ISBN 978-961-235-656-9. Link.

 

Title_CitHE__1399917978_74044

Challenges of citizenship in higher education : shifting visions, roles and outcomes

Samo Pavlin, Tomaž Deželan and Ivan Svetlik

There is nothing wrong with universities serving the idea of the knowledge society; however, the production, transmission and dissemination of high quality knowledge are simply not enough for the well-being of a democratic society. The fact that knowledge has become an economic asset in its own right and higher education a commodity in the global educational market may therefore overshadow some other equally vital functions of the university that may in fact prove even more important at a time when the neoliberal agenda is on the rise. In order to map the full complexity of citizenship education in the university in contemporary democratic society we prepared five insights into issues with an important impact on citizenship. The first and most straightforward is the examination of the whole range of forms of citizenship education, types of curriculum and types of learning where we pay special attention to the models of curriculums which recur in the history of education and are based on their differences in sets of aims, ambitions and pedagogic styles. The second angle from which we examine higher education and its impact on citizenship encompasses changes occurring in the academic profession. Here, we deliberate on their weakening ability to set the higher education curriculum; however, we primarily focus on a definition of academic workers and the contextual changes exerting the biggest impact on their work. The third angle explores the entire discourse on employability where we identify theoretical and policy debates on the strategic orientation of the societal role of higher education developments in Europe via two approaches: the human capital and manpower approach. The final angle from which we explore citizenship in higher education involves higher education graduates’ beliefs about what constitutes a good citizen and actions related to political activism where we attempt to establish potential differences in beliefs and actions by comparing graduates to the population without a higher education degree and try to locate the differences we identify according to conceptions of a good citizen emerging from three broad citizenship traditions – liberalism, civic republicanism and communitarianism. We conclude the volume by discussing the main findings and proposing a simple, moderate and down-to-earth programme for achieving a critical citizenry in a society under stress and in a bewildered state of mind.

Wien: Echoraum, Sozialwissenschaftliche Beobachtungen. ISBN 978-3-901941-43-6.

 

levelling_the_playing_field_monitoring_croatian_policies_to_promote_gender_equality_in_politics

Levelling the playing field : monitoring Croatian policies to promote gender equality in politics

Tomaž Deželan, Jasminka Pešut, Zorica-Iva Siročić, Danica Fink Hafner, Leda Sutlović, Alenka Krašovec, Snježana Vasiljević and Adis Velić

The objective of this book is to contribute to an increase in the knowledge of the concepts, forms and consequences of discrimination in Croatian society (with an emphasis on gender and ethnic-based discrimination) as well as legal and institutional frameworks for its combating among citizens, women’s NGOs and ethnic minority NGOs and politicians. It represents the research efforts of the ‘AD ACTE – Anti-Discrimination Actions Towards the Equality of Women and Men’ project and strives to monitor the implementation of already-enacted national anti-discrimination policies, to assess their effectiveness and to propose new benchmarking models. The monitoring focuses on the anti-discrimination policies in the field of female political participation (including ethnic minority groups). On the basis of the data acquired and the analysis performed, the book argues that the measures adopted in Croatia to promote the balanced representation of women and men have failed to produce any significant improvements.

Ljubljana: Faculty of Social Sciences; Zagreb: Centar za ženske studije, 2013. X, 153 str., ilustr. ISBN 978-961-235-657-6. Link.

 

dvajset-let

Dvajset let slovenske države

Janko Prunk, Tomaž Deželan (eds.)

Založba Aristej je izdala knjigo Dvajset let slovenske države, v kateri so združili moči nekateri slovenski humanisti in družboslovci, da bi v kulturnozgodovinskem kontekstu opozorili na ključne dosežke, težave in trende v delovanju slovenske države, upoštevajoč pri tem tudi izkušnje, ki smo jih Slovenci že imeli pred razglasitvijo neodvisnosti. Štirinajst avtoric in avtorjev prinaša nova spoznanja in ocene o antropološkem, političnem in gospodarskem razvoju, o socialni državi, ustavnosti, parlamentarizmu, zunanji politiki, odnosih z Evropsko unijo, sodstvu, vzgoji in izobraževanju, javni upravi, političnih strankah ter o državljanstvu in položaju državljanov.

Založba Aristej, Maribor. 2012. ISBN 978-961-220-083-1. Link.

 

nef

Naproti evropskemu federalizmu?

Tomaž Deželan

Temeljni namen monografije je predstaviti osnovne determinante državljanstva, ki so skozi zgodovino zaznamovale člane političnih skupnosti ter hkrati določale tudi kakovost njihove vloge v procesih vladanja in biti vladan. Monografija obravnava današnjo relevantnost državljanstva, kar inherentno zajema tudi pregled njegovih konceptualnih značilnosti ter načinov opredeljevanja. Poleg diahroničnega pregleda renesanse državljanstva je pozornost monografije usmerjena tudi v državljanstvo zunaj okvirov nacionalne države, kjer so izpostavljene predvsem aktualne razprave o kozmopolitskem in mnogovrstnem državljanstvu. Kot odgovor na izzive globalizacije, transnacionalizma in pasti devolucijskih silnic, monografija z vpeljavo procesov supranacionalizma in federalizma nudi ekskurz na polje izgradnje evropske politične skupnosti ter analizo posledične vpeljave dvotirnega državljanstva. O Uniji je namreč v kontekstu državljanstva težko razmišljati zunaj okvira federalizma, kar pravzaprav odpira možnost primerjalne analize z nekaterimi poprejšnjimi državljanskimi režimi. Monografija tako premišljevanje o evropskem državljanstvu kot odvijajočem se projektu izgradnje delujoče politične skupnosti implicitno veže na vizijo evropskega federalizma.

Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2010. ISBN 978-961-235-417-6. Link.

 

rtd

Relevantnost tradicij državljanstva

Tomaž Deželan

Avtor kot eno temeljnih alternativ izpostavlja koncept mnogovrstnega državljanstva, ki pa v svoji večplastni formulaciji ni ekskluzivno vezan na eno izmed ravni s suverenimi močmi ter tako tudi ne predstavlja substitutivnih nevarnosti, temveč prej komplementarne oziroma suplementarne prednosti. Na ta način omenjeno formulacijo predstavi kot uporaben okvir, ki konceptualno presega domet nacionalne države, hkrati pa le-te vendarle eksplicitno ne negira. Avtor tudi poskuša demistificirati prevlado retorike pravic v tradicijah državljanstva, ki je posledica procesov, povezanih z liberalizmom.

Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2009. ISBN 978-961-235-388-9. Link.

 

vps

Volilni programi in stališča

Simona Kustec Lipicer, Samo Kropivnik, Tomaž Deželan in Alem Maksuti

Knjiga se ukvarja s preučevanjem lastnosti in vlog volilnih programov. Pri tem je poseben poudarek namenjen poznavanju stališč po posameznih področjih javnih politik v njih. Volilni programi so razumljeni kot pomemben, na racionalnosti oprt sestavni del vsakega demokratičnega volilnega cikla in tudi delovanja politične stranke. V knjigi je podana prva celovita analiza vsebin volilnih programov, pripravljenih za namene nacionalnih parlamentarnih volitev v Sloveniji od osamosvojitve dalje in v mednarodni perspektivi.

Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2011. ISBN 978-961-235-564-7. Link.

 

Civilna_druzba_v_Sloveniji_SLO

Civilna družba v Sloveniji

Tatjana Rakar, Tomaž Deželan, Senka Š. Vrbica, Zinka Kolarič, Andreja Črnak Meglič in Mateja Nagode

Izsledki pričujoče raziskave o stanju civilne družbe in indeks civilne družbe v Sloveniji so bili pripravljeni za mednarodno primerjavo med državami, v katerih poteka raziskava CIVICUS – Indeks civilne družbe po svetu. S to publikacijo želimo z izsledki raziskave podrobneje seznaniti zainteresirano javnost ter civilnodružbeni sektor in vse njegove deležnike v Sloveniji. Verjamemo, da publikacija prinaša nova spoznanja in ponuja sistematično analizo civilne družbe v Sloveniji, ki bodo lahko v pomoč tako političnim odločevalcem in oblikovalcem javnih politik kot civilnodružbenim organizacijam pri njihovem delovanju ter vsem, ki jih obravnavana tematika zanima.

Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. 2011. ISBN 978-961-204-482-4. Prenesi v celoti.

 

Civil_society_in_Slovenia_ENG

Civil Society in Slovenia

Tatjana Rakar, Tomaž Deželan, Senka Š. Vrbica, Zinka Kolarič, Andreja Črnak Meglič and Mateja Nagode

The book outlines the key findings of the CIVICUS Civil Society Index (CSI) project, identifies the strengths and weaknesses of civil society in Slovenia and presents proposals to improve the state of civil society. Analysis of the civil society sector in Slovenia shows that it has not yet reached a point at which it could begin to develop. Increased financial strength of CSOs and consequently their professionalisation, are the two criteria that define the point at which the growth of the sector would give way to development. Given the information available, it may be said that this has not yet occurred in Slovenia. In order to improve the state of the civil society sector, the government should not only increase public financing of the sector by introducing new measures, but also amend the relevant legislation – by encouraging funding from other non-public sources primarily through private donations from individuals and companies, which would increase its autonomy and independence. In order to facilitate the implementation of such changes, both the government and non-government sides require clear-cut strategies detailing the development of the civil society sector, for which a consensus must be reached. The absolute prerequisite for this, however, is to strengthen civil dialogue in Slovenia.

Ljubljana: Official Journal of the Republic of Slovenia. 2011. ISBN 978-961-204-483-1. Download full text.

 

dbm

Državljanstvo brez meja?

Tomaž Deželan, Danica Fink Hafner, Mitja Hafner Fink in Samo Uhan

Avtorji v monografiji obravnavajo politično državljanstvo na kompleksen način. Kombinirajo namreč natančen pregled teorij in konceptov državljanstva, empirično raziskovanje normativnih (samo)opredelitev državljanov glede aktivnega poseganja v politiko in empirično raziskovanje praks državljanstva. Poleg historično-razvojnega pogleda na opredeljevanje državljanstva monografija prinaša tudi mednarodno primerjalni pogled na podlagi podatkov raziskave The International Social Survey Programme (ISSP 2004) – Citizenship Module, ki pomaga razumeti slovenske izkušnje v primerjavi z drugimi na sodobnem svetovnem zemljevidu državljanskih norm, (samo)zaznav kompetenc državljanov in njihovega odnosa do političnosti, ki presega meje nacionalnih držav. Tak prispevek je bilo mogoče zgraditi le s kombinacijo teoretskega in empiričnega pristopa ter interdisciplinarnega sodelovanja med politologi in sociologi.

Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2007. ISBN 978-961-235-283-7. Link.

Personal website